Фазан АД


Устав

Общи събрания на акционерите

2017 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол. Извънредно събрание. Покана; Образец на пълномощно; Устав (проект), Протокол.

2016 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2015 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2014 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2013 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2012 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2011 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

2010 година. Покана; Образец на пълномощно; Други материали; Протокол.

Вътрешна информация

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 г.

Търгово предложение
Становище на Съвета на директорите
Образци на заявления за приемане и оттегляне на търговото предложение
Справка от Централен депозитар АД
Удостоверение от Българска фондова борса
Удостоверение от банка
Съобщение до акционерите на ФАЗАН АД
Съобщение до служителите на ФАЗАН АД
Инвестиционен посредник: БенчМарк Финанс АД
- Начална дата за приемане: 11.08.2017 г.
- Крайна дата за приемане: 07.09.2017 г.
Резултат от търговото предложение

Увеличение на капитала 2017 г.

Първоначално уведомление
Уведомление за определяне на емисионната стойност
Решение на КФН
Съобщение за успешно приключване на увеличението
Проспект 2017 г.:
Регистрационен документ
Резюме на Проспекта
Документ за предлаганите ценни книжа
Съобщение за обявяване на публичното предлагане
Инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД

 

Увеличение на капитала 2012 г.
Съобщение за успешно приключване на увеличението
Съобщение за публично предлагане
Проспект 2012 г.:
Регистрационен документ
Резюме на Проспекта
Документ за предлаганите ценни книжа
Уведомление за определяне на емисионната стойност
Първоначално уведомление
Инвестиционен посредник: БенчМарк Финанс АД