Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат поредната успешна година. Годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 186 млн. лева. Това би довело до 5.6% ръст в сравнение с 2015 година. Очакваме около 16% ръст на финансовия резултат в бизнес групата. Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5150 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 20-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Традиционно дивиденти ще разпределят и най-големите предприятия от групата.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2017 година и очакванията, свързани с пазарите, на които продаваме. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва лек ръст на доверието в индустриалното производство въпреки очевидните рискове за икономическата перспектива, предизвикани от евентуален Брекзит. Продължаващата несигурност в света е инертен процес, който съчетан с продължаващата слабост на глобалното търсене действа като основна спирачка за икономическата активност и е причина за предпазливостта на инвеститорите.

Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз. Икономическото възстановяване в еврозоната се очаква да продължи, но с много бавен темп. През 2016 година продължихме да продаваме на основните си пазари. Европа продължава да бъде сигурен и значително предвидим за нас пазар. Ескалацията на взаимните санкции между ЕС и Русия оказва отражение на нашия бизнес. Нашите предприятия вече калкулираха негативното влияние на взаимоотношенията ЕС – Русия и търговските ни взаимоотношения са по-прогнозируеми.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година, като достигнат 192,4 млн. лева, което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 година. Същевременно предвиждаме изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2017 година с около 6% на годишна база.

 

 

 

Първостепенна задача и през 2017 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество и къси срокове на доставка.

Предприятията ни планират сериозен ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2016 година ще достигнат 13 млн. лева, само от собствени средства.

През 2017 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме с един ръст от 77% инвестициите да достигнат 23 млн. лева. Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, както и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 5% от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности.

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и запазване на специалистите. Предприятията влагат все по-големи средства и усилия за допълнителна квалификация. Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 3.7%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 11% над бизнес плана за 2016 година, докато производителността на труда се е увеличила с 1.9%. През 2017 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 1.0%, а на разходите за труд с 5.6%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на стабилност в пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

 

 

София, 15 декември 2016 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози

 

Архив Прогнози
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010