Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат поредната успешна година. Първата година от третото десетилетие на Стара планина холд АД е най-успешната в историята на групата. През 2017-та годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 214 млн. лева. Това би довело до 14% ръст в сравнение с 2016 година. Очакваме над 20% ръст на финансовия резултат в бизнес групата. Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5500 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 21-ва поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Традиционно дивиденти ще разпределят и най-големите предприятия от групата.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2018 година и очакванията, свързани с пазарите, на които продаваме. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва забележим ръст на доверието в индустриалното производство.

Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз. Икономическото възстановяване в еврозоната се очаква да продължи с добри темпове. През 2017 година продължихме да продаваме на основните си пазари. Европа продължава да бъде сигурен и значително предвидим за нас пазар. Очакваният ръст от 3.3% на машиностроенето в еврозоната през 2017 година оказва благоприятно влияние върху икономическата активност на нашите клиенти и се отразява положително на нашите резултати.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда консолидираните приходи от продажби през 2018 година да надминат върховите продажби от тази година, като достигнат 226.5 млн. лева, което означава ръст от 5.8% спрямо очакванията за 2017 година. Същевременно предвиждаме изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2018 година с около 8% на годишна база.

 

 

 

Първостепенна задача и през 2018 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество и къси срокове на доставка.

Предприятията ни планират сериозен ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2017 година достигнаха 19,3 млн. лева, с 52% по-високи от инвестициите през 2016 година.

През 2018 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме инвестициите да достигнат 28 млн. лева, което е ръст от 44%. Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, както и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 6% от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности.

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и запазване на специалистите. Предприятията влагат все по-големи средства и усилия за допълнителна квалификация. Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 9.6%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 15.2%, докато производителността на труда се е увеличила с 4.1%. През 2018 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 1.0%, а на средната месечна работна заплата с 5.8%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на стабилност в пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

 

 

 

София, 15 декември 2017 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози

 

Архив Прогнози
> 2015
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010