29.07.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2019 година.

Печалбата на Стара планина холд АД през първото полугодие достигна 6679 хил. лева, с 9,13% по-висока от същия период на миналата година.

Първото шестмесечие на 2019 година показва по-ниски от прогнозираните резултати. Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2019 ще бъдат с 3.3% по-ниски от продажбите през същия период на 2018 година и с 1,3% под бизнес плана. Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 121.9 млн. лева.

Предвиждаме продажбите през 2019 година да достигнат 230.8 млн. лева, с 3.8% спад спрямо 2018 година.

 

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз

Консолидирани продажби по шестмесечия, вкл. актуализирана прогноза за 2019 година (млн. лева)