27.02.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

Продажбите през 2019 година достигнаха 224.4 млн. лева при очаквани 222 млн. лева. Понижението спрямо пиковата 2018 година е 7.5%. Спадът на продажбите е в резултат на вече очертаните рамки на кризата в индустриалното производство на водещите икономики от ЕС. В началото на 2020 година наблюдаваме задълбочаване на песимизма, свързан не толкова с очакваната епидемия, колкото с паниката, породена от това очакване. Тези негативни процеси се отразяват и на финансовият резултат на групата, който отбелязва спад от близо 13% за 2019 година, а спадът на консолидираната нетна печалба е 10%. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз