29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 година, заверен от одитор.