29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2020 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

В уведомлението е публикувано Изявление относно влиянието на Ковид-19, в което се казва:

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г. към участниците на финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19.

Ние предприемаме мерки за да гарантираме здравето и работоспособността на заетите лица, за непрекъснатост на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 13.03.2020 г. предприятията от групата на Стара планина холд АД продължават дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19. Най-засегнатото предприятие от групата е Елхим-Искра АД, където се наложи неколкократно спиране на производствения процес поради отказ на по-рано заявени поръчки, главно от Италия, Франция и Русия.

Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Информацията, която получаваме от нашите клиенти през последните седмици е много несигурна и често променяща се.

Хоризонтът на нашите прогнози зависи от продължителността на ограничителните мерки, които правителствата налагат заради пандемията. Ако мерките бъдат удължени във времето и правителствата не намерят необходимия баланс между ограниченията, които рефлектират отрицателно върху бизнеса и подобряване на условията за индустриалното производство, това би имало пагубно въздействие върху икономиката на ЕС, включително би могло да доведе до икономически и финансови провали. Поради това, ние не се ангажираме с дългосрочни прогнози за повече от два месеца напред, още по-малко за второто полугодие на 2020 година.

Към датата на изготвяне на този доклад ние вече имаме прогноза за понижение на резултатите за месеците април и май. Очакваните приходи от продажби в групата на Стара планина холд АД за месец април са 16,5 млн. лева, а за месец май са 15,0 млн. лева. С прогнозните приходи за периода април-юни 2020 година ще отчетем отрицателно отклонение от близо 11 милиона лева под бизнес плана и 24,9% спад в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз