28.05.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

В уведомлението е публикувано Изявление относно влиянието на Ковид-19, в което се казва:

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г. към участниците на финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19.

Ние предприехме мерки, за да гарантираме здравето и работоспособността на заетите лица, за непрекъснатост на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 13.03.2020 г. предприятията от групата на Стара планина холд АД продължиха дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19.

Ефектът от мерките, които правителствата наложиха във връзка с Ковид-19, оказа съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Информацията, която получаваме от нашите клиенти през последните два месеца е много несигурна и често променяща се.

Най-засегнатото предприятие от групата е Елхим-Искра АД, където се наложи неколкократно спиране на производствения процес поради отказ на по-рано заявени поръчки, главно от Италия, Франция и Русия. Процентът на спадовете в продажбите през последните месеци вече е двуцифрен. От предприятието прогнозират, че тенденцията на съществен спад в продажбите ще се запази и през месец юни, като за първо полугодие нетните приходи от продажби ще намалеят с над 30% спрямо първо полугодие на 2019 г., вследствие на което ще се задълбочи загубата за периода.

Машиностроителните предприятия също отчетоха негативен ефект от мерките срещу Ковид-19. При сериозния спад на поръчките от нашите основни клиенти и при относително запазване нивата на постоянните разходи, предвиждаме двуцифрен спад във финансовия резултат.

Това ще се отрази на паричния поток в предприятието-майка, като очакваме приходите от дивиденти през настоящата година да спаднат с 21%.

Ние приветстваме постепенното отпадане на ограничителните мерки, които правителствата наложиха заради пандемията. Негативните резултати тепърва ще бъдат обект на анализи и оценки, но е сигурно, че Европейският съюз ще изпадне в най-тежката рецесия в историята си. Ние поддържаме направеното по-рано предупреждение, че ако мерките бъдат отново въведени в подобен размер или бъдат удължени във времето, то правителствата трябва да гарантират необходимия баланс между ограниченията, които рефлектират отрицателно върху бизнеса и подобряване на условията за индустриалното производство. В противен случай това би имало пагубно въздействие върху икономиката на ЕС, включително би могло да доведе до икономически и финансови провали.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз