28.07.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2020 година.

Печалбата на Стара планина холд АД през първото полугодие достигна 5006 хил. лева, с една четвърт по-ниска от същия период на миналата година.

Първото шестмесечие на 2020 година показва по-ниски от прогнозираните резултати. Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2020 ще бъдат с 16,7% по-ниски от продажбите през същия период на 2019 година и с 6,8% под бизнес плана. Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 102,2 млн. лева.

Предвиждаме продажбите през 2020 година да достигнат 194,2 млн. лева, с 13,5% спад спрямо 2019 година. Понижените резултати са свързани с ефекта от Ковид-19.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.