28.08.2020

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2020 година.

Консолидираната печалба на групата за първото шестмесечие на 2020 година е в размер на 7350 хил. лева при 11205 хил. лева за първото шестмесечие на 2019 година, което представлява спад от 34,4%. Същевременно параметърът EBIDTA показва спад от 21,1%, като през първото полугодие на 2020 година достигна 15,6 млн. лева при 19,7 млн. лева през същия период на 2019 година. Очакваме тази тенденция да продължи и през второто полугодие на 2020. Възможно е това да се отрази на постъпленията от дивиденти в дружеството майка.

Първото шестмесечие на 2020 година показва по-ниски от прогнозираните резултати. Обобщените данни сочат, че резултатите са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2020 година са с 16,4% по-ниски от продажбите през същия период на 2019 година и с 6,6% под бизнес плана.

Нетните приходи от продажби през второто тримесечие достигнаха 46,2 млн. лева, при 59,9 млн. лева през второто тримесечие на 2019.

Предвиждаме продажбите през 2020 година да достигнат 194,4 млн. лева, с 13,4% спад спрямо 2019 година. Понижените резултати са свързани основно с ефекта от Ковид-19.

Документи:

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Информация, влияеща върху цената на акциите

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)