28.10.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Предвиждаме консолидираните нетни приходи от продажби през деветмесечието да достигнат 146 млн. лева, което очертава спад от 16,6%. През четвъртото тримесечие очакваме ръст на продажбите спрямо третото тримесечие с около 16-17%, като нетните приходи ще достигнат 50,4 млн. лева. С тази прогноза предвиждаме продажбите през второто полугодие да достигнат около 94 млн. лева при 101,8 млн. лева през второто полугодие на 2019 година. Така очакваният спад през второто полугодие ще бъде около 7,8% на годишна база, а за цялата година той ще бъде около 12-13%.

При очертаващото се по-слабо второ полугодие, предвиждаме финансовият резултат на групата за 2020 година да продължи своя спад, а това се отразява негативно на постъпленията от дивиденти в дружеството майка. Нашите очаквания са за спад на годишната нетна печалба на холдинга с около 21%.

Въпреки положително развитие на бизнес климата през четвъртото тримесечие на тази година, засега ние не можем да се ангажираме с предвиждане за началото на изхода от настоящата криза. Темпът на икономическо възстановяване зависи в най-голяма степен от скоростта, мащаба и вида на разпространение на Ковид-19 през следващите тримесечия. Към настоящия момент ние очакваме едно по-скоро U-образно възстановяване, при което икономиката не може да се оттласне веднага от кризисното дъно, а се движи близо до него за период от няколко поредни тримесечия.

По-конкретни параметри ще бъдат публикувани в средата на месец декември след приемане на бизнес плановете на предприятията от групата.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз