27.01.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2020 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Очакваме нетните приходи от продажби в групата през отчетното тримесечие да достигнат 53,2 млн. лева при 49,3 млн. лева през четвъртото тримесечие на 2019 година, което представлява ръст от 7,9 % на годишна база. Предвиждаме продажбите през първото тримесечие на 2021 година да достигнат 52,9 млн. лв.

Нетната печалба на холдинга е в размер на 5075 хил. лева при 6427 хил. лева за 2019 година, което представлява спад от 21% в потвърждение на нашето очакване, публикувано в края на месец октомври. Спадът на печалбата се дължи основно на ефекта от глобалната икономическа криза, свързана с мерките на правителствата във връзка с Ковид-19. Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент.

Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на нашите основни партньори. През последните три месеца на 2020 година ние за първи път отбелязахме минимални и нестабилни ръстове в продажбите спрямо същия период на предходната година. Въздействието на пандемията от Ковид-19 върху индустрията в световен мащаб се очертава да бъде неравномерно и трудно прогнозируемо. Въпреки положително развитие на бизнес климата през четвъртото тримесечие на 2020 година, засега ние не можем да се ангажираме с категорична прогноза за изхода от кризата, започнала в индустрията през 2019 година и усилена и модулирана от Ковид-19 през 2020 година.

20 май 2021 г. е предварителната дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз