26.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Въз основа на отчетените резултати за месец март 2021 г., ръководството на холдинга коригира прогнозите си и очаква ръстът на консолидираните приходи от продажби в групата за първото тримесечие на 2021 година да надхвърли 13 % на годишна база, като очакваният резултат ще отбележи ръст от 15.3 % спрямо бизнес плана.

С прогнозните приходи за първото полугодие на 2021 година ще отчетем ръст от 19.39 % спрямо бизнес плана и 28.35 % спрямо същия период на предходната година. Очакваните приходи за първото шестмесечие на 2021 г. ще надхвърлят със 7.59 % приходите за първото полугодие на предкризисната 2019 г.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз