28.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.