29.07.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2021 година.

Нетната печалба на Стара планина холд АД през първото полугодие на 2021 година достигна 7 065 хил. лева, което представлява ръст от 41.13 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 5 006 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от близо 6 % спрямо печалбата за първото полугодие на пиковата 2019 г.

Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите надхвърлят публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2021 година ще бъдат с 28.9 % по-високи от продажбите през същия период на 2020 година и със 7.8 % над отчетените продажби през първото полугодие на пиковата, предкризисна 2019 година. Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 132.1 млн. лева.

Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2021 година да достигнат 69.7 млн. лв., с което ще отчетем ръст от над 57 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 32% спрямо същия период на предкризисната 2019 г. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2021 година ще отчетем ръст от близо 38 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 31 % спрямо второто полугодие на пиковата 2019 г. Предвиждаме продажбите през 2021 година да достигнат 266.3 млн. лева - с 33.0 % ръст спрямо 2020 година и 18.7 % повишение спрямо 2019 година.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2021 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>