27.08.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2021 година.

Нетната консолидирана печалба на Групата за първото полугодие на 2021 година достигна 16 559 хил. лева, което представлява ръст от над 125 % спрямо отчетената консолидираната нетна печалба на Групата в размер на 7 350  хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от над 47 % спрямо консолидираната нетна печалба на Групата за първото полугодие на 2019 година.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2021 година са в размер на 131.7 млн. лева и отчитат ръст от 28.5 % спрямо продажбите през същия период на 2020 година и увеличение от 7.4 % спрямо отчетените продажби през първото полугодие на предкризисната 2019 година. Очакваме нетните приходи от продажби за второто полугодие да достигнат 134.2 млн. лева.

Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2021 година да достигнат 69.8 млн. лв., с което ще отчетем ръст от над 57 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 32 % спрямо същия период на предкризисната 2019 г. Потвърждаваме очакванията си, че с прогнозните приходи за второто полугодие на 2021 година ще отчетем ръст от близо 38 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 31 % спрямо второто полугодие на 2019 г.

От началото на 2021 г. предприятията в Групата на Стара планина холд АД отчитат значително по-голям ръст на цените (за разлика от прогнозираната и отчитаната инфлация) на суровините, енергията, възнагражденията, което съответно се отразява и върху производствените цени. Към 30.06.2021 г. средният ръст на цените на суровините спрямо януари 2021 г. е 10-15 % като при стоманите ръстът надхвърля 37 %, на енергията е 50 %, а на възнагражденията  9 %. Към датата на изготвяне на настоящия доклад средният ръст на цените на суровините е 30-40 % спрямо януари 2021 г. като при плътните стомани ръстът е около 80 %, на енергията е 100 %, а средният годишен ръст на възнагражденията се очаква да достигне 15 %. При тези сериозни повишения в цените на всички основни компоненти, влияещи върху себестойността на произвежданите продукти реалистичните очаквания са да постигнем ръст на цената на продаваната продукция от 12-13 % към декември 2021 г. спрямо декември, 2020 година.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2021 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>