29.10.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Деветмесечието на 2021 година показва високи резултати. Нетната печалба на Стара планина холд АД към 30.09.2021 година достигна 7 859 хил. лева, което представлява ръст от 47.14 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 5 341 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от близо 17 % спрямо печалбата за деветте месеца на 2019 година.

Въз основа на отчетените резултати за септември 2021 г., ръководството на холдинга очаква консолидираните приходи за третото тримесечие на 2021 година да достигнат 71 млн. лв., с което ще се отчете ръст от над 60 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 35 % спрямо същия период на предкризисната 2019 г. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2021 година ще отчетем ръст от над 46 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 40 % спрямо второто полугодие на 2019 г.

Ръководството на холдинга актуализира прогнозните си очаквания и предвижда продажбите през 2021 година да достигнат 274.5 млн. лева - с над 37 % ръст спрямо 2020 година и близо 23 % повишение спрямо 2019 година.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз