26.11.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Отчетените консолидирани резултати надминаха очакванията ни за деветмесечието на 2021 година. Нетната консолидирана печалба на Стара планина холд АД към 30.09.2021 година достигна 11 209 хил. лева, което представлява ръст от 128.43 % спрямо отчетената нетна консолидирана печалба в размер на 4 907 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от близо 81 % спрямо консолидираната печалба за деветте месеца на 2019 година.

Консолидираните данни сочат, че приходите от продажби към 30.09.2021 година са с близо 40 % по-високи от продажбите през деветмесечието на 2020 година и с над 16 % спрямо отчетените продажби през деветте месеца на предкризисната 2019 година.

Консолидираните приходи само за третото тримесечие на 2021 година достигнаха 72.2 млн. лева, с което отчитаме ръст от 63.5 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 37.52 % спрямо третото тримесечие на 2019 година. На база отчетения резултат с прогнозните приходи за второто полугодие на 2021 година очакваме да постигнем ръст от близо 48 % спрямо същия период на предходната година и повишение от близо 42 % спрямо второто полугодие на 2019 година.

Прогнозите на нашите партньори в страната, Европа и света остават оптимистични поне до средата на следващата година, което ни дава увереност да планираме по-високи продажби и за последното тримесечие на настоящата финансова година. На тази база актуализираме прогнозните си очаквания и предвиждаме продажбите през 2021 година да достигнат 275.7 млн. лева – с над 37 % ръст спрямо 2020 година и близо 23 % повишение спрямо 2019 година. 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз