25.02.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Отчетените консолидирани резултати за всяко тримесечие на 2021 година показват ясна тенденция за устойчив ръст на продажбите. Предвид тези резултати и оптимистичните очаквания на нашите партньори в Европа и света, поне до средата на текущата година, ние потвърждаваме предвижданията си ръстът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през 2022 година. Консолидираните данни сочат, че приходите от продажби към 31.12.2021 година са с близо 40 % по-високи от продажбите през 2020 година и с 24 % спрямо отчетените продажби през предкризисната 2019 година.

Консолидираните приходи само за четвъртото тримесечие на 2021 година достигнаха 74.3 млн. лева, с което отчитаме ръст от 39.14 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 50.71 % спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. На база отчетения резултат за второто полугодие на 2021 година постигнахме ръст от 50.10 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 43.91 % спрямо второто полугодие на 2019 г.

Въз основа на постигнатите резултати през първите месеци на 2022 година ревизираме прогнозата си продажбите през първото тримесечие на 2022 година с близо 7 %, като очакваме те да надхвърлят 84 млн. лв. С този резултат ще отчетем ръст от 32.5 % спрямо същия период на 2021 г. и увеличение от 49 % спрямо първото тримесечие на 2020 г. Очакваме приходите за първото полугодие на 2022 г. да постигнат ръст от близо 22 % спрямо същия период на предходната година.

Брутната консолидирана печалба на Стара планина холд АД към 31.12.2021 година достигна 33 045 хил. лева, което представлява ръст от 41.41 % спрямо отчетената брутна консолидирана печалба в размер на 8 096 хил. лв. за предходната година и увеличение от близо 68 % спрямо брутната консолидираната печалба за 2019 година.

Предвид ескалацията на конфликта в Украйна, към датата на изготвяне на настоящото уведомление ние оценяваме рисковете, свързани с осигуряване на доставките на материали, както и с реализацията на готова продукция към партньори, свързани със засегнатия регион, като силно повишени. Наред със заплахата за европейската и регионалната стабилност, ситуацията поставя под допълнителен риск доставките на енергийни ресурси и възможностите за устойчив растеж на икономиката.

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз