27.05.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Дружества от групата на Стара планина холд АД отчитат високи резултати за първите месеци на годината и като цяло потвърждават прогнозните очаквания за първото полугодие на 2022 година. Провежданата ускорена и ефективна инвестиционна политика от няколко години насам, правилното преструктуриране на производствените мощности и оптималното управление на човешките ресурси, наред с прилаганите политики за поддържане на добра материална обезпеченост със суровини и материали, реорганизиране и диверсифициране на доставките и гъвкаво планиране, са основните фактори, които обуславят постигнатите резултати. 

Ние потвърждаваме предвижданията си ръстът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през 2022 година. Коригираме очакванията си и прогнозираме с приходите за първото полугодие на 2022 година да отчетем ръст от 17.0 % спрямо бизнес плана и 37.76 % спрямо същия период на предходната година. Очакваните приходи за първото полугодие на 2022 година ще надхвърлят със 77.5 % приходите за първото полугодие на 2020 година.

Брутната консолидирана печалба на Групата на Стара планина холд АД за първото тримесечие на 2022 година е на стойност 11 155 хил. лв. и отчита ръст от 32.3 % в сравнение с брутната печалба за същия период на 2021 година и повишение от 81.8 % спрямо първото тримесечие на 2020 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз