29.08.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

Общата консолидирана печалба на Групата след облагане с данъци за първото полугодие на 2022 година достигна 22 780 хил. лева, което представлява ръст от 37.57 % спрямо отчетената  консолидирана печалба след облагане с данъци в размер на 16 559 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от 209.9 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2020 година.

Консолидираните нетни приходи от продажби за първото полугодие на 2022 година отчитат ръст от 39.6 % спрямо продажбите през същия период на 2021 година и увеличение с близо 80 % над отчетените продажби през първото полугодие на 2020 година. Нетните приходи от продажби за първото полугодие на 2022 година достигнаха 183.4 млн. лева.

Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2022 година да достигнат 94.6 млн. лв., с което ще отчетем ръст от близо 31 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 114 % спрямо същия период на 2020 г. Потвърждаваме очакванията си с прогнозните приходи за второто полугодие на 2022 година да отчетем ръст от близо 27 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 88 % спрямо второто полугодие на 2020 г.  Предвиждаме продажбите през 2022 година да надхвърлят 366 млн. лева - с 31.7 % ръст спрямо 2021 година и с 9.86 % повишение спрямо първоначалните ни очаквания за 2022 година.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2022 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>