25.11.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2022 година отчитат ръст от 38.22 % спрямо продажбите през същия период на 2021 година и увеличение от 92.2 % спрямо отчетените продажби през деветте месеца на 2020 година.

Консолидираните приходи само за третото тримесечие на 2022 година достигнаха 98.5 млн. лв., с което отчитаме ръст от 36.3 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 122 % спрямо същия период на 2020 г. Актуализираме очакванията си като предвиждаме продажбите през второто полугодие на 2022 година да надхвърлят 187 млн. лева - с близо 28 % ръст спрямо второто полугодие на 2021 година и предвиждаме годишните консолидирани продажби да постигнат около 33 % ръст спрямо отчетените през 2021 година.

Брутната консолидирана печалба на Групата на Стара планина холд АД за деветмесечието на 2022 г. е на стойност 41 943 хил. лв. и отчита ръст от 55.29 % в сравнение с брутната печалба за същия период на 2021 г. и повишение от над 200 % спрямо деветмесечието на 2020 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз