29.05.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Дружествата от групата на Стара планина холд АД отчитат по-високи резултати от очакваните, като консолидираните продажби през първото тримесечие на 2023 година достигнаха 107.9 млн. лв., отчитайки ръст от 23.47 % спрямо същия период на 2022 г. и увеличение от над 70 % спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Потвърждаваме предвижданията си ръстът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през 2023 година, макар и със значително по-слаби темпове. С актуализираните прогнозни приходи за първото полугодие на 2023 година очакваме да отчетем ръст от 16.9 % спрямо същия период на предходната година и увеличение от близо 63 % спрямо приходите за първото полугодие на 2021 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз