27.07.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2023 година.

Нетната печалба на Стара планина холд АД за първото полугодие на 2023 година достигна 8 520 хил. лева, което представлява ръст от 12.55% спрямо отчетената нетна печалба в размер на 7 570 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от 20.59 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2021 година. 

Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за първото полугодие на 2023 година ще бъдат с около 14 % по-високи от продажбите през същия период на 2022 година и с близо 59 % над отчетените продажби през първото полугодие на 2021 година. Коригираните ни очаквания са нетните приходи от продажби за първото полугодие да надхвърлят 209 млн. лева.

На фона на засилващият се спад на световната икономика, намаляването на поръчките от страна на нашите клиенти и партньори за второто полугодие и продължаващата геополитическа несигурност, коригираме очакванията си и предвиждаме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2023 година да достигнат 90.8 млн. лв., с което ще отчетем спад от над 7 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 25 % спрямо същия период на 2021 г. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2023 година ще отчетем понижение от около 12% спрямо същия период на предходната година и повишение от приблизително 15 % спрямо второто полугодие на 2021 г.  Предвиждаме продажбите през 2023 година да надхвърлят 377 млн. лева.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2023 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>