28.08.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2023 година.

Общата консолидирана печалба на Групата след облагане с данъци за първото полугодие на 2023 година достигна 26 658 хил. лева, което представлява ръст от 17.02 % спрямо отчетената  консолидирана печалба след облагане с данъци в размер на 22 780  хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от 60.99 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2021 година.

Консолидираните нетни приходи от продажби за първото полугодие на 2023 година отчитат ръст от 15.4 % спрямо продажбите през същия период на 2022 година и увеличение с близо 61 % над отчетените продажби през първото полугодие на 2021 година. Нетните приходи от продажби за първото полугодие на 2023 година достигнаха 211.61 млн. лева.

На фона на засилващия се спад на световната икономика, намаляването на поръчките от страна на нашите клиенти и партньори за второто полугодие и продължаващата геополитическа несигурност, потвърждаваме очакванията си консолидираните приходи за третото тримесечие на 2022 година да достигнат 90.8 млн. лв., с което ще отчетем спад от над 7 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 25 % спрямо същия период на 2021 година. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2023 година ще отчетем понижение от около 12 % спрямо същия период на предходната година и повишение от приблизително 15 % спрямо второто полугодие на 2021 година.  Предвиждаме продажбите през 2023 година да надхвърлят 380 млн. лева.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2023 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>