27.10.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Нетната печалба на Стара планина холд АД към 30.09.2023 година достигна 9 645 хил. лева, което представлява ръст от 14.7 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 8 409 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от близо 23 % спрямо печалбата за деветте месеца на 2021 година.

На фона на засилващият се спад на световната икономика, силното намаляване на поръчките от страна на нашите клиенти и партньори през второто полугодие на 2023 година и нарастващата геополитическа несигурност, коригираме очакванията си за консолидираните приходи през третото и четвъртото тримесечие на 2023 година. Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2023 година да достигнат 86.5 млн. лв., с което ще отчетем спад от около 12 % спрямо третото тримесечие на предходната година и повишение от близо 20 % спрямо същия период на 2021 г.

Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за деветмесечието на 2023 година ще бъдат с близо 7 % по-високи от продажбите през същия период на 2022 година и с около 46 % спрямо отчетените продажби през деветте месеца на 2021 година.

Актуализираме очакванията си като предвиждаме продажбите през последното тримесечие на 2023 година да бъдат около 68 млн. лева. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2023 година ще отчетем понижение от около 19 % спрямо същия период на предходната година и повишение от приблизително 5 % спрямо второто полугодие на 2021 г. На годишна база очакваме консолидираните приходи от продажби на Стара планина холд АД да достигнат 366.14 млн. лв., с което ще отчетем понижение от около 2.4 % спрямо предходната година и ръст от 31.5 % спрямо продажбите през 2021 година.

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз.