28.11.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Консолидираните нетни приходи от продажби за деветмесечието на 2023 година отчитат ръст от 7.94 % спрямо продажбите през същия период на 2022 година и увеличение от над 49 % спрямо отчетените продажби през деветмесечието на 2021 година. Нетните приходи от продажби за деветте месеца на 2023 година достигнаха 304.21 млн. лева на консолидирана база.

Консолидираните приходи само за третото тримесечие на 2023 година са в размер на 92.6 млн. лв., с което отчитаме спад от 5.96 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 22.2 % спрямо същия период на 2021 г. Актуалните ни предвиждания са продажбите през последното тримесечие на годината да бъдат около 70 млн. лв. На този етап, с прогнозните приходи за второто полугодие на 2023 година очакваме да отчетем понижение от около 15 % спрямо същия период на предходната година и повишение от приблизително 10 % спрямо второто полугодие на 2021 г. На годишна база очакваме консолидираните приходи от продажби на Стара планина холд АД да достигнат 374 млн. лв., с което ще отчетем понижение от приблизително 1 % спрямо предходната година и ръст от около 34 % спрямо продажбите през 2021 година.

Брутната консолидирана печалба на Групата на Стара планина холд АД за деветмесечието на 2023 г. е на стойност 43 322 хил. лв. и отчита ръст от 3.3 % в сравнение с брутната печалба за същия период на 2022 г. и повишение от над 60 % спрямо деветмесечието на 2021 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз