28.02.2024

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

На фона на ефектите на динамичните глобални промени и наслагващите се една след друга кризи, резултатите за 2023 година, които отчитат дружествата от групата на Стара планина холд АД продължават да бъдат много високи, но с ясно изразена тенденция за съществено понижение през последното тримесечие на 2023 година и особено през първите месеци на 2024 година. 

Консолидираните нетни приходи от продажби за 2023 година отчитат ръст от 1.0 % спрямо продажбите през 2022 година и увеличение от над 36 % спрямо отчетените продажби през 2021 година. Нетните приходи от продажби за 2023 година достигнаха 378.95 млн. лева на консолидирана база. Консолидираните приходи само за четвъртото тримесечие на 2023 година достигнаха 74.74 млн. лв., с което отчитаме понижение от 19.9 % спрямо същия период на предходната година и от 0.38 % спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г.

Въз основа на резултатите от първите месеци на 2024 година, както и предвид сериозно занижените очаквания на германското правителството за ръст през 2024 г. от едва 0.2 % на икономиката на Германия, която е основен търговски партньор на дружествата от групата на Стара планина холд АД, понижаваме прогнозата си за продажбите през първото тримесечие на 2024 година като очакваме те да достигнат 77.4 млн. лв. С този резултат бихме отчели понижение от около 28 % спрямо постигнатите рекордно високи нива на продажбите през същия период на 2023 г. и понижение от около 11 % спрямо първото тримесечие на 2022 г.

Брутната консолидирана печалба на Стара планина холд АД към 31.12.2023 година е в размер на 47 015 хил. лева, което представлява понижение от 8.5 % спрямо отчетената брутна консолидирана печалба за предходната година и увеличение от 42.43 % спрямо брутната консолидираната печалба за 2021 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз