26.02.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година.

„Основни клиенти на нашите водещи предприятия съобщават за възстановяване и нови поръчки от Европа, Америка и Азия. Те наблюдават подобрение във всички продуктови групи, като докладват за все по-високо уплътняване на работния процес. Наблюдаваното нарастване на планираната активност е несъмнено добра индикация за нарастващи обеми на продажби през следващите тримесечия”, се казва в становището на Съвета на директорите, публикувано в междинния доклад.
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Екстри нюз