27.04.2010

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 година, заверен от одитор.

Годишен консолидиран финансов отчет в pdf формат
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Годишен консолидиран доклад за дейността на Стара планина холд АД през 2009 година
Декларации по ЗППЦК
Годишен консолидиран финансов отчет по форми на КФН

Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Екстри нюз