29.11.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010 година.

Консолидираните продажби нарастват със 76,3 %, а консолидираната нетна печалба нараства 8,7 пъти в сравнение със същия период на миналата година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз