20.12.2010

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2011 година:

Уважаеми акционери и инвеститори,
Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат една трудна, но успешна година. Нашите най-големи компании увеличиха продажбите си с над 60%. Това се дължи от една страна на тяхната експортна ориентация, а същевременно е ефект на ниската база, тъй като през 2009 продажбите бяха с 52,2% по-малко спрямо 2008 година.
Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати и видимото стабилизиране на пазарите през 2010 година.

С умерен оптимизъм очакваме по-нататъшно развитие на предприятията от групата на Стара планина холд АД, като предвиждаме приходите от продажби на продукция през следващата година да отбележат ръст от порядъка на 10-15%, с което ще доближим продажбите до нива от около 90% спрямо предкризисните години. И ако тези ръстове се запазят като трайна тенденция, очакванията са да излезем от кризата през 2012 година, т.е. да достигнем продажбите от 2008 година.
Водещ приоритет за нас през тази година беше увеличаване на производителността. Ние продължихме да инвестираме и по време на кризата. Разчитаме на по-бързото възстановяване от кризата на икономиките в развитите държави, в частност на нашите основни дистрибутори и клиенти. Първостепенна задача и през 2011 година ще бъде запазване на основните пазари и разширяване на клиентската база. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество и къси срокове на доставка.
Предприятията ни планират значителни инвестиции, които да доведат и до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД ще бъдат около и над 12 млн. лева, което запазва тяхното равнище.
Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности и довършване на започнатите инвестиционни проекти. Дружествата ще разчитат на собствени средства, банкови заеми и алтернативни форми на финансиране по съответни програми.
Финансовите разходи са с тенденция към увеличение, от една страна като резултат от движението на основните световни валути, но от друга страна поради все още липсващата тенденция на повишаване на доверието на банките към българския бизнес, изразяващо се в адекватни на стабилния лев лихвени равнища.

Персоналът в предприятията ще остане на равнището на последното тримесечие на 2010 година, но не изключваме възможността за неговото нарастване при благоприятно развитие на поръчките.
В тези условия постигането на добър финансов резултат при очаквания обем производство е основна задача за преодоляване на кризисния период с цел недопускане на спад в пазарната капитализация на дружествата от групата, с което да се гарантират вложенията на акционерите и тяхната доходност.

София, 20 декември 2010 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите