21.07.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец юни 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец юли, се посочва в публикуваното писмо.

28.06.2010

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 28.06.2010 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2009 г. сума в размер на 250 530 лева за изплащане на дивиденти.

23.06.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец май 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец юни, се посочва в публикуваното писмо.

25.05.2010

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 23.06.2011 година прие доклада за дейността на дружеството през 2010 година и годишния финансов отчет и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2010 г. сума в размер на 272 600 (двеста седемдесет и две хиляди и шестстотин) лева за изплащане на дивиденти.

25.05.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2010 година.

25.05.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец април 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец май, се посочва в публикуваното писмо.

30.04.2010

На 29 април 2010 година Стара планина холд АД закупи от Трейс Груп холд АД 32069 (тридесет и две хиляди и шестдесет и девет) броя налични поименни акции с право на глас, представляващи 26,72% от капитала на Пътстройинженеринг АД, град Кърджали, за сумата от 800000 (осемстотин хиляди) лева.

27.04.2010

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 година, заверен от одитор.

26.04.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец март 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец април, се посочва в публикуваното писмо.

20.04.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2010 година.