30.05.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2011 година.

Консолидираната печалба на групата достига до нивата от предкризисната 2008 година. Консолидираните продажби са увеличени с 62.74% в сравнение с 2010 година, което представлява 90.1% от достигнатите през 2008 година равнища. Ръстът на нетната консолидирана печалба в сравнение с 2008 година се дължи на по-високата производителност на труда в резултат на преструктурирането на предприятията, наложено от значителните спадове на продажбите през кризисната 2009 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз