23.06.2011

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 23.06.2011 година прие доклада за дейността на дружеството през 2010 година и годишния финансов отчет и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2010 г. сума в размер на 272 600 (двеста седемдесет и две хиляди и шестстотин) лева за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,01298 лв. на акция.
Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,01233 лв. на акция.
Начало на изплащане на дивидента – 10.09.2011 г.
Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2010 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 07.07.2011 година.
Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година и назначи регистрирания одитор Катя Златарева за експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2010 г.