27.07.2011

Българската фондова борса съобщи вчера, че Националната комисия за корпоративно управление е определила компаниите, които ще бъдат включени в новия индекс на БФБ – София CGIX (Corporate Governance IndeX) и Стара планина холд АД е една от тях. Индексът CGIX включва емисиите от акции на седем компании с най-добро корпоративно управление на Българската фондова борса.

Стара планина холд АД прие Националния кодекс за корпоративно управление още от неговото създаване – на 30 октомври 2007 година.
Съветът на директорите на Стара планина холд АД проявява траен стремеж към подобряване на прилагането на принципите за добро корпоративно управление. Ръководството на Стара планина холд АД има предвид важната роля на добрите практики в съвременното корпоративно управление за устойчивото развитие на националната икономика на Република България и счита, че тяхното прилагане допринася за добрия имидж на дружеството.