27.07.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2011 година.

От междинния доклад:
През първото полугодие на 2011 година Стара планина холд АД и предприятията от неговата група продължиха с добри темпове да увеличават своите резултати. Най-големите компании на холдинга увеличиха продажбите си от 31% до 55% в сравнение с първото полугодие на 2010 година и над 2.5 пъти в сравнение с първото полугодие на 2009 година.
Това се дължи от една страна на тяхната експортна ориентация, а същевременно е ефект на ниската база, тъй като през 2009 година продажбите спаднаха с 52,2% по отношение на 2008 година. Процесът на възстановяване продължава да бъде движен предимно от външни за българската икономика фактори.
Резултатите от първото шестмесечие на 2011 г. дават оптимизъм за известен растеж на продажбите. Но относително краткосрочните заявки от страна на клиентите е индикатор, че този ръст е колеблив и с недостатъчно стабилен характер."

Междинен доклад за дейността през тримесечието
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз