09.09.2011

Стара планина холд АД уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидента за 2010 година.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получат дивидентите си в клоновете на Интернешънъл асет банк във всички областни градове до 09.12.2011 г. само срещу документ за самоличност.

Останалите акционери ще получат дивидентите си от своя инвестиционен посредник чрез Централен депозитар.

Ако пропуснете да вземете дивидента си, можете да го получите след 03.01.2012 година в офиса на Стара планина холд АД по реда за получаване на дивидент за минали години.Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за дивидент през този период е в размер на 3.764 млн. лева.

Политика на редовно изплащане на дивиденти прилагат и по-големите предприятия от групата на холдинга. Дивидентът, гласуван от акционерите на Стара планина холд АД, М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД и Елхим-Искра АД за 2010 година достига общо 3.884 млн. лева, докато за следкризисната 2009 година той беше общо 2.200 млн. лева, което показва ръст от 76.55%.

За 15 годишно съществуване брутната сума, заделена за дивиденти от групата на Стара планина холд АД възлиза на близо 27.4 млн. лева.