25.10.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2011 година.

От междинния доклад:

"Към края на третото тримесечие Стара планина холд АД и предприятията от неговата група продължиха да увеличават своите резултати с темповете от първите две тримесечия на 2011 година. Най-големите компании на холдинга увеличиха продажбите си от 20% до 48% в сравнение с деветмесечието на 2010 година и над 2.5 пъти в сравнение с деветмесечието на 2009 година.

От друга страна продажбите, постигнати през третото тримесечие на 2011 година забавят своя темп на растеж. Докато средният коефициент на продажбите към 30.06.2011 г. е 2.65 пъти спрямо същия период на 2009 година, то към края на септември 2011 година този коефициент е 2,20.

Това се дължи основно на несигурността пред бизнеса на нашите основни клиенти, което води до скъсяване хоризонта на техните поръчки.„


Още документи:
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз