17.11.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2011 година.

Консолидираната нетна печалба на групата е в размер на 8 702 хил. лв. Печалбата е 2.13 пъти по-голяма в сравнение със същия период на миналата година и е със 72% по-висока от нивата в предкризисната 2008 година. Консолидираните продажби са увеличени с 39.81% в сравнение с 2010 година, което представлява 96.06% от достигнатите през 2008 година равнища. Ръстът на нетната консолидирана печалба в сравнение с 2008 година се дължи на по-високата производителност на труда в резултат на преструктурирането на предприятията, наложено от значителните спадове на продажбите през кризисната 2009 година и въведените в експлоатация нови, по-високопроизводителни машини.

Стара планина холд АД прогнозира нетни консолидирани приходи от продажби за последното тримесечие на 2011 година в размер на 44,8 млн. лева, с което годишните продажби на предприятията от групата биха достигнали 188,4 млн. лева. Това би довело до ръст от 29,8% в сравнение с продажбите през 2010 година и 97.0% ръст в сравнение с продажбите през 2009 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз