28.08.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2012 година.

"Второто тримесечие на 2012 година показа резултати, близки до прогнозираните. Консолидираните продажби за първото полугодие на 2012 година бележат понижение със 7.57% спрямо първите първото полугодие на 2011 година. Тези резултати са в пряка зависимост от наблюдаваното свиване на икономиката в еврозоната.
През третото тримесечие очакваме продължаване на спада, но с по-ниски темпове. Процесите в икономиката са инертни, наблюдаваме тренд надолу и не изразяваме оптимизъм за бързото му обръщане. В тези условия нашите дружества ще продължат своите усилия да излязат на нови пазари – ОНД, Далечния Изток, Австралия, Канада, Америка. Съществен фактор, който оказва влияние върху подобрената конкурентоспособност на тези пазари е и повишаващия се курс на американския долар.
Независимо от продължаващата криза, 2012 година ще завърши успешно за Стара планина холд АД и дружествата от нашия портфейл. Нашите очаквания са консолидираната годишна печалба да бъде с около 10% по-ниска от 2011 година, но 1.9 пъти по-висока от печалбата през 2010 година."

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ