21.11.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2012 година.

"Стара планина холд АД прогнозира нетни консолидирани приходи от продажби за последното тримесечие на 2012 година в размер на 36,4 млн. лева, с което годишните продажби на предприятията от групата биха достигнали 162,4 млн. лева. Това би довело до спад на продажбите с 15,3% в сравнение с 2011 година и 13.4% ръст в сравнение с продажбите през 2010 година.
Ние очакваме условията за бизнес да останат доста трудни най-малко до средата на 2013, като изразяваме надежда за възстановяване през второто полугодие на следващата година. В тези условия нашите дружества ще продължат своите усилия да излязат на нови пазари – ОНД, Далечния Изток, Австралия, Канада, Америка.
Същевременно предприятията полагат много усилия за запазване нивата на заетост. В края на третото тримесечие броят на наетите лица е намалял с 3.7%, а за трите най-големи предприятия – с близо 4.9% в сравнение с началото на годината. Основна грижа ще бъде запазване на висококвалифицираните работници и служители. Това може да бъде постигнато чрез увеличаване натоварването на собствените производствени звена за сметка на намаляване на външни кооперирани услуги."

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз

Коментари:
Инвестор.БГ
Капитал Дейли
Money.BG