13.12.2012

На 12 декември 2012 г. в Стара планина холд АД бе получено уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България” АД, с което нашият акционер ни съобщава, че в резултат на придобиване на 19 000 акции с право на глас в дружеството, неговият дял е достигнал 1 064 676 броя акции, 5.07%. Писмо.