28.05.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2012 година.

"Първото тримесечие на 2012 година показа резултати, близки до прогнозираните. Обобщените данни сочат, че резултатите са сравними, но по-ниски от публикуваните очаквания. Нашата прогноза сочи последващо намаляване на консолидираните продажби, като към края на май 2012 година те ще бъдат с 3.8% по-ниски спрямо първите пет месеца на 2011 година."

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз