27.08.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

24.07.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

18.07.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2012 година.

25.06.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

21.06.2012

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 21.06.2012 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2011 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2011 г. сума в размер на 290 566 (двеста и деветдесет хиляди, петстотин шестдесет и шест) лева за изплащане на дивиденти.

15.06.2012

Съветът на директорите на Стара планина холд АД ще предложи на предстоящото общо събрание на акционерите да се разпредели от чистата печалба за 2011 г. сума в размер на 290 566 лева за изплащане на дивиденти, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резерви.

28.05.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2012 година.

27.04.2012

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 година, заверен от одитор.

27.04.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2012 година.

23.04.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.