28.02.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година.

Групата на Стара планина холд АД приключи годината с общи продажби в размер на 163.9 млн. лева, което показва спад от 14.55% в сравнение с 2011 година и 14.40% ръст в сравнение с продажбите през 2010 година. Разходите за материали на годишна база са понижени с 14.09%, а за възнаграждения – с 6.96%.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз