28.05.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за първото тримесечие на 2013 година е в размер на 1320 хил. лева. Продажбите през тримесечието са в размер на 41 890 хил. лева, което е понижение с 6.98% спрямо първото тримесечие на 2012 година, но бележи ръст от 10.76% в сравнение с предходното тримесечие.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз