12.06.2013

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 12.06.2013 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0.015439 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0.014667 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10.09.2013 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл асет банк АД в областните градове.

Право да получат дивидент за 2012 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 26.06.2013 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година и назначи регистрирания одитор Катя Златарева за експерт-счетоводител на дружеството за 2013 година.

Протокол от Общо събрание на акционерите Условия и ред за изплащане на дивидента за 2012 г