29.08.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за първото полугодие на 2013 година е в размер на 3421 хил. лева. Продажбите през полугодието са в размер на 90535 хил. лева, което е повишение с 2.96% спрямо първото полугодие на 2012 година, а второто тримесечие на 2013 година бележи ръст от 16.0% спрямо първото тримесечие.

Въз основа на показаните резултати и актуализираните бизнес планове на предприятията от групата на холдинга, ръководството на Стара планина холд АД има основание да актуализира нагоре своята годишна прогноза, публикувана в годишния доклад за дейността.

Очакваме консолидираните приходи от продажби на продукция през 2013 година да достигнат 178 млн. лева, с 8,5% повече от продажбите през 2012 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз