27.11.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 година.

Третото тримесечие на 2013 година показа резултати, по-високи от прогнозираните. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показа ръст на доверието в индустриалното производство.

Консолидираната нетна печалба на групата за деветмесечието на 2013 година е в размер на 4689 хил. лева. Нашият бизнес е цикличен и по традиция второто полугодие е по-слабо от първото, но ние приключваме деветмесечието с 6.92% ръст на продажбите в сравнение със същия период на 2012 година.
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз