28.08.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за първото полугодие на 2014 година е в размер на 11056 хил. лева, което представлява ръст от 26.57% в сравнение с първото полугодие на 2013 година. Продажбите през първото полугодие са в размер на 96502 хил. лева, което е повишение с 6.59% спрямо първото полугодие на 2013 година.

Продажбите през второ тримесечие на 2014 година надминаха 50 млн. лева и са с 8.93% по-високи от продажбите през първото тримесечие. В стойностно изражение второто тримесечие на 2014 година бележи връх на нетните продажби в групата през последните 3 години.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз